"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΗ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΓΚΑΡΙ»;

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Τόν τελευταῖον καιρόν πληθαίνουν τά μηνύματα, ὅτι στερεύει τό Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας ἀπό χρήματα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος φέρεται νά ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἠμπορῆ νά καταβάλη τούς μισθούς τῶν ὑπαλλήλων της ἀπό τόν Ὀκτώβριον. Ἱεράρχαι δηλώνουν ὅτι οἱ πιστοί πλέον δέν συνεισφέρουν εἰς τό «παγκάρι» τῆς Ἐκκλησίας ὅπως παλαιότερον. Μητροπολῖται παραπονιοῦνται ὅτι δέν λαμβάνουν μερίσματα ἀπό μετοχάς Τραπεζῶν, τάς ὁποίας ἔχουν ἔναντι χιλιάδων ἤ καί ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ «Ἐλευθεροτυπία» τήν 27ην Ἰουνίου ἔγραψεν ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος «ἔθεσε τό θέμα τῶν μερισμάτων τῆς Alpha Bank εἰς τήν γενικήν της συνέλευσιν, μετά τήν ἀπόφασιν τῆς Τραπέζης νά μή διανείμη, γιά τρίτη χρονιά ἐφέτος, μερίσματα εἰς τούς μετόχους. Ἡ Μητρόπολις ἐζήτησε κατ᾽ ἐξαίρεσιν διανομήν μερισμάτων εἰς τά κοινωφελῆ ἱδρύματα καί παράλληλα μείωσιν τῶν ἀποδοχῶν τῶν μελῶν τῶν διοικητικῶν συμβουλίων τῶν Τραπεζῶν κατά 6%. Τό θέμα θά τεθῆ καί στή γενική συνέλευση τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζης, ὅπου ἡ Ἐκκλησία κατέχει διψήφιο ποσοστό».Αὐτά λέγουν Ἀρχιεπίσκοπος,Ἱεράρχαι καί ἐφημερίδες (ἐκτός τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» ἀσχολοῦνται καί ἄλλαι μέ τήν ἰδίαν ὑπόθεσιν). Εἰς ἐποχήν ἐντόνου οἰκονομικῆς κρίσεως ἡ κρίσις κτυπᾶ καί τήν θύραν τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀλλά ἐάν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔκαμνε μεγαλυτέραν στροφήν πρός τήν πνευματικήν ζωήν, ἐγκατέλειπε τά κοσμικά σαλόνια, τάς «χλιδάτας» ἐκδηλώσεις διά τά ὀνομαστήρια τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου Ἐπισκόπου καί τά προκλητικά καί πανάκριβα ἄμφια καί ἠγωνίζετο ἐναντίον τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας ὡς καί ἐναντίον τῆς νοθεύσεως τῆς Πίστεως καί τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος τά πράγματα θά ἦτο πολύ διαφορετικά διά τήν Ἐκκλησίαν. Ὅταν ὁ πιστός βλέπει τήν νόθευσιν τῆς Πίστεως ὑπό Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας διαπιστώνει ἐκ μέρους των ἀλαζονείαν, κενολογίαν, ζωήν ξένην πρός τήν ζωήν τοῦ ποιμένος, ἔριδας καί ἀπουσίαν ταπεινώσεως, τότε ὁ πιστός δυσανασχετεῖ καί δέν προσφέρει εἰς τήν Ἐκκλησίαν. ᾽Επίσης, ὅταν ὁ πιστός ἀκούει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει μετοχάς εἰς Τράπεζας δυσανασχετεῖ. Ἡ δυσφορία γίνεται μεγαλυτέρα ὅταν διαπιστώνη καί κακήν διαχείρησιν τῶν χρημάτων ἤ τῶν μετοχῶν. Ἕνας ἀδαής ἐπενδυτής βλέπων τό βάθος τῆς κρίσεως, φροντίζει νά προστατεύση τά κεφάλαιά του καί τά ἀποσύρη ἀπό τό χρηματιστήριον, διά νά τά τοποθετήση εἰς ἀσφαλεστέρας ἐπενδύσεις. 
Οἱ Διοικοῦντες τήν Ἐκκλησίαν καί διαχειρισταί τῶν Οἰκονομικῶν της δέν εἶδον ἐπί τόσους μῆνας τήν κρίσιν καί νά λάβουν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διάτήν προστασίαν τῶν κεφαλαίων τῆς Ἐκκλησίας; «Κλαῖνε» σήμερον διά τήν μή ἀπόδοσιν μερισμάτων. Τώρα ἐξηκρίβωσαν τήν πορείαν τῶν μετοχῶν τῶν Τραπεζῶν, εἰς τάς ὁποίας ἔχουν ἐπενδύσει; Ἐπιτρέπεται ὅμως ἡ Ἐκκλησία νά «κλαίει» διά τάς ἐπενδύσεις της εἰς χρῆμα καί εἰς μερίσματα Τραπεζῶν; Δέν ἔχουν ἀκούσει οἱ Διοικοῦντες τήν Ἐκκλησίαν ὅτι οἱ «γεροντάδες» συνιστοῦν εἰς τούς πολίτας νά μή ἔχουν «κασελάκι» μέ χρήματα εἰς τήν οἰκίαν των, διότι φροντίζει ὁ Θεός διά τά βήματά μας καί τήν κατάστασίν μας; Ἀντί τά χρήματα τῆς Ἐκκλησίας νά γίνωνται ἐπιχειρήσεις, διά νά εὑρίσκουν ἐργασίαν συνάνθρωποί μας καί νά ἔχη ἡ Ἐκκλησίαν εἰσοδήματα διά νά δύναται νά στηρίζη τά ἱδρύματά της, γίνονται μετοχαί Τραπεζῶν. Τά τελευταῖα ἔτη τό Χρηματιστήριον βαδίζει ἀπό τό κακόν εἰς τό χειρότερον. Τό ἴδιον αἱ μετοχαί. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δυστυχῶς δέν ἔχει ἀκούσει τίποτα. Τώρα διαμαρτύρεται διά τήν μή ἀπόδοσιν μερισμάτων. Συμβαίνει δέ ἡ Κεντρική Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας διά τρίτον χρόνον νά μή λαμβάνη μερίσματα ἀπό τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν. Ἀλήθεια πῶς ὑπερασπίζεται τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας; Καί κάτι ἀκόμη: Ὅταν ὁ πιστός ἀκούη διά μερίσματα καί μετοχάς πῶς ἔχει ἀπαίτησιν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία νά συνεισφέρη ὁ πιστός πολλαπλασίως περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα σήμερον;
  
ΠΗΓΗ : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1886

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...