"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 7-8-2011

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
   
Κάθε χρόνο τήν Κυριακή πρό τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ψάλλονται στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας, τά ὁποῖα συνέταξε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν Διονύσιος, κατά τό ἔτος 1541.

Ἔτσι καί φέτος τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ἐψάλη ἡ ὡς ἄνω Ἱερά Ἀκολουθία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου. 


Χιλιάδες πιστῶν κατέκλυσαν τό ἱστορικό Μοναστήρι γιά νά προσκυνήσουν καί τιμήσουν τήν Ὑπερευλογημένη Δέσποινα τοῦ κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ Ἱερεῖς ἐνεδύθησαν τά ἱερά τους ἄμφια στό Ἅγιο Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καί ἀφοῦ σχηματίστηκε λιτανευτική Πομπή, μετεφέρθη ἡ Εἰκών τῆς Θεοτόκου, στάς χεῖρας τοῦ Ἡγουμένου (εἰκών σέ σχῆμα σώματος, ὅπως στά Ἱεροσόλυμα), στήν ηὐτρεπισμένη ἐξέδρα, στόν αὔλιο χῶρο τῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε κατακλυσθεῖ ἀπό κόσμο καί τοποθετήθηκε στό ἱερό κουβούκλιο ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁ Μητροπολίτης, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Ψάλτες καί σύμπας ὁ Λαός ἔψαλαν τούς ὡραίους ὕμνους τῶν ἐγκωμίων τῆς Παναγίας μας. 

 
Συγκινητικές ἧταν οἱ στιγμές κατά τίς ὁποῖες ὁ Σεβασμιώτατος ἔρανε μέ ἄνθη καί μῦρα τήν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καί τό Ἱερό Κουβούκλιο καί ἐν συνεχείᾳ ὅλο τόν Λαό, ὁ ὁποῖος μέ δάκρυα στά μάτια προσηύχετο πρός τήν Θεοτόκο. 


  Ἐπίσης συγκλονιστικές ἦταν οἱ σκηνές πού ἐκτυλίχθηκαν κατά τήν διάρκεια τῆς Λιτανείας τοῦ «Σώματος» τῆς Παναγίας, στά χέρια τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς. Οἱ πιστοί ἐξεδήλωναν μέ κάθε τρόπο τήν εὐλάβειά τους πρός τήν Παναγία μας, τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ἐκκλησία καί προσπαθοῦσαν συνωστιζόμενοι νά ψαύσουν τό Ἱερό τύπωμα τῆς Παναγίας, νά ἀσπασθοῦν τήν Παναγία μορφή της, νά ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη τους στήν Μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου καί νά τήν παρακαλέσουν μέ δάκρυα στά μάτια ἀναθέτοντας στά Ἄχραντα χέρια Της τούς μύχιους πόθους τῆς καρδιάς τους.

Στό κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στά πολλά Ὀνόματα τῆς Παναγίας μας, τά ὁποῖα τῆς προσέδωσε ἡ εὐσέβεια τῶν ἀνθρώπων, ἐστάθη ὅμως εἰδικά σέ ἐκεῖνο πού χαρακτηρίζει καί δηλώνει τόν ξεχωριστό ἐσωτερικό πνευματικό σύνδεσμο, τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μέ τήν Θεοτόκο καί πού εἶναι ἡ Μάνα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τόν ἔφερε ὡς ἄνθρωπο στόν κόσμο καί τόν κράτησε στά Ἄχραντα χέρια Της, ἀλλά εἶναι καί ἡ δική μας γλυκειά Μητέρα. Κάθε μάνα, γεννᾶ τά παιδιά της, τά φροντίζει, ἀγωνίζεται καί ἀγωνιᾶ γι’ αὐτά, ξενυχτάει  κοντά τους, προσφέρει τή ἀγάπη τους, ποτέ δέν τά ἐγκαταλείπει ἔστω καί ἄν πολλές φορές τήν πικραίνουν καί ἄν χρειασθῇ θυσιάζεται ἀκόμα γι’ αὐτά. 


Ἄν αὐτό συμβαίνει μέ μιά ὁποιαδήποτε μητέρα, πόσο μᾶλλον συμβαίνει μέ τήν Παναγία μας, ἡ ὁποία μᾶς ἀναγέννησε στήν καινούργια ζωή, ἀφοῦ ἕνωσε τόν οὐρανό μέ τήν γῆ. Αὐτή μᾶς χάρισε τήν ὄντως Ζωή, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, μᾶς προστάτευσε καί θαυμαστά μᾶς προστατεύει. Εἶναι ἡ παρηγοριά μας, πού στέκεται πάντοτε δίπλα μας καί κοντά μας, σφογγίζει τά δάκρυά μας, ἁπαλύνει τόν πόνο μας, μᾶς κρατάει ἀπό τό χέρι στίς δύσκολες ὧρες μας, γίνεται ἡ ἀπαντοχή καί ἡ καταφυγή μας. Καί παρά τό ὅτι πολλάκις τήν πικραίνουμε, γιατί ἀθετοῦμε τοῦ Θεοῦ τό θέλημα, ἐκείνη οὐδέποτε μᾶς ἐγκαταλείπει, ἀλλά μέ δάκρυα στά μάτια πρεσβεύει πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της, τόν Κύριον καί Θεόν μας, γιά τήν σωτηρία μας.

Ἄν ἡ Παναγία μας προστατεύει κάθε ἄνθρωπο, ἐξαιρέτως αὐτό συμβαίνει για τό Ἔθνος μας, τό ὁποῖο θαυμαστῶς προστάτευσε καί προστατεύει, ἔσκεπε καί σκέπει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Βάδισε μαζί μας σέ καιρούς καί χρόνους δύσκολους, ἀνεδείχθη ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ἡ Μάνα τοῦ Λαοῦ μας καί παρά τίς ὅποιες ἁμαρτίες μας καί τήν κατά καιρούς ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό, δέν μᾶς ἐγκατέλειψε. Αὐτή στάθηκε ἀρωγός μας καί ἔδωκε σημάδι φοβερό τῆς ἀγάπης της στό Γένος μας, μέ τήν θαυμαστή φανέρωση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Της στό Ἱερό Νησί τῆς Τήνου κατά τό ἔτος 1823, ὅταν ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας βρισκόταν σέ πολλή δύσκολη φάση. Πόσα θά ἠδυνάμεθα νά ἀπαριθμήσωμε ὅμοια περιστατικά τῆς θαυμαστῆς προστασίας τῆς Παναγίας μας! 


Ἔτσι καί τώρα, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, πού ἡ Πατρίδα μας περνάει δύσκολες ὧρες καί ἴσως περάσωμε καί δυσκολώτερες, ἡ Παναγία μας εἶναι κοντά μας καί δέν θά μᾶς ἀφήσῃ ἀπό τά παρήγορα μάτια Της, γιατί εἶναι ἡ γλυκειά μας Μάνα. Τώρα καθώς θά τήν λιτανεύωμε, ἄς τῆς μιλήσωμε μέ τόν δικό μας τρόπο ὁ καθένας, ἄς ἐπικοινωνήσωμε μυστικά μαζί Της καί ἄς τήν παρακαλέσουμε νά πρεσβεύῃ πρός Κύριον, ὥστε νά γίνεται ἵλεως πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς καί παναθλίοις δούλοις Αὐτοῦ.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχήθηκε ἀπό καρδίας πατρικά στόν Ἡγούμενο καί τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, στούς φιλομόναχους καί φιλαγίους ἀδελφούς πού βοηθοῦν στό ἔργο τῆς Μονῆς καί πρός τά πλήθη τῶν Πατρέων, πού κατέκλυσαν τό Μοναστήρι, ἔτη πολλά καί ἁγιασμένα, ἐκφράσας συγχρόνως τήν χαρά του, τήν συγκίνησή του καί τόν ἔπαινό του, στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς γιά τήν ἀθρόα συμμετοχή τους στήν ἐν λόγῳ τελετή καί τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Κατά τήν ἀπόλυση, μετά τήν Λιτανεία, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στίς συχνές σεισμικές δονήσεις πού παρατηροῦνται κατά τίς τελευταῖες ἡμέρες καί εἰδικά στήν ἀρκετά σοβαρή (μεγέθους 5 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ρίχτερ) πού σημειώθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 7ης Αὐγούστου καί ἐκάλεσε τούς πιστούς νά προσευχηθοῦν θερμά καί νά παρακαλέσουν τήν Παναγία, νά μεσιτεύσῃ πρός Κύριον, ὥστε νά μᾶς σώσῃ ἀπό τήν φοβερά τοῦ σεισμοῦ ἀπειλή. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας γιά νά μᾶς προστεύσῃ ἀπό τόν σεισμό, τοῦ Λαοῦ ψάλλοντος τό «Κύριε ἐλέησον». 

πηγή : http://www.i-m-patron.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...