"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Νὰ ἀρθῆ ὁ ἄδικος ἀφορισμὸς τοῦ ὁμολογητοῦ θεολόγου

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

ΕΠΙ Τῌ εὐκαιρίᾳ μετὰ σθένους ὀφείλουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ ἐπιβληθεὶς στὸν Νικόλαο Σωτηρόπουλο ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀφορισμὸς ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι παντελῶς ἄδικος καὶ ἀνυπόστατος, ὄχι μόνον γιατὶ δὲν ἐτηρήθη ἡ προβλεπόμενη ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες διαδικασία, μὲ ἀκρόαση καὶ ἀπολογία τοῦ κατηγορουμένου, ἀλλὰ κυρίως διότι οἱ κατηγορήσαντες καὶ τιμωρήσαντες αὐτὸν εἶναι οἱ ἴδιοι ἔνοχοι συνεχοῦς καὶ ἐκτεταμένης παραβάσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀκόμη δὲ καὶ αἱρετικῶν παρεκλίσεων, ὁ ἔλεγχος τῶν ὁποίων ἀπὸ τὸν τιμωρηθέντα ἐπέφερε τὴν ἐναντίον του ἐμπαθῆ καὶ ἄδικη ποινή. Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι βασικὴ ἀρχὴ τοῦ Δικαίου,τοῦ κοσμικοῦ καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, εἶναι ὅτι «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ» καὶ ὅτι ὁ ἐμπαθῶς καὶ ἀδίκως τιμωρήσας, ἐπισύρει στὸν ἑαυτό του τὴν ἐπιβαλλόμενη ποινή. Ἑπομένως ἀφορισμένος δὲν εἶναι ὁ ἐκ βρέφους ἀφιερωθεὶς στὴνἘκκλησία κήρυξ, καὶ ἑρμηνευτὴς τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπολογητὴς κὰι ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλὰ οἱ ἀδίκως κατηγορήσαντες καὶ τιμωρήσαντες αὐτόν. Πρόκειται περὶ ἐντελῶς ἀνυποστάτων καὶ ψευδῶν κατηγοριῶν, διότι ὁ ἀσκηθεὶς ὑπὸ τοῦ κ. Σωτηροπούλου ἔλεγχος ἀποσκοποῦσε στὴν τήρηση καὶ διαφύλαξη τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐμπίπτει εἰς αὐτούς, ποὺ μακαρίζει ὁ Κύριος: «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾽ ὑμῶν, ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ» (Ματθ. 5, 11). Ὁ θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γνήσιος μαθητής, συνεργάτης καὶ συνεχιστής τοῦ ἔργου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Ἁγίου Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη δὲν εἶναι ἀφορισμένος, καὶ πράττουν θεαρέστως ὅσοι Ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς δὲν λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψιν τὸν ἀφορισμὸν κοινωνοῦντες καὶ μεταδίδοντες εἰς αὐτὸν τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν. Οὐσιαστικῶς ἡ ἄρση τοῦ ἀφορισμοῦ θὰ εἶναι εὐεργετικὴ διὰ τοὺς ἀφορίσαντες,διότι θὰ τοὺς ἐπαναφέρει σὲ κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Πατέρων.

Ορθόδος Τύπος  Eφημ. 1890 , 5 Αυγούστου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...