"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
 
   
    ΓΙΑ ΝΑ εἶναι πειστικὴ ἡ Ἱεραρχία, ὅταν ἀπευθύνεται πρὸς τὸν λαό, πρέπει ἀμέσως κατὰ τὴν συνεδρία  τοῦὈκτωβρίου ὄχι ἁπλῶς νὰ συστήση καὶ νὰ συμβουλεύση τὰ μέλη της, ἀλλὰ νὰ ἀπαγορεύση τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἐπισκόπων, πέραν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δύο – τριῶν ὁμόρων συνεπισκόπων σὲ ὀνομαστήρια καὶ πανηγύρεις χωρὶς καὶ αὐτὸ νὰ εἶναι ἀπαραίτητο.   
   Ὁ Ἐπίσκοπος μὲ τοὺς περὶ αὐτὸν πρεσβυτέρους καὶ διακόνους ἐκφράζουν πλήρως τὴν πληρότητα καὶ τὴν λαμπρότητα ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων. Θὰ ἀνασάνουν ἔτσι καὶ θὰ ἀνακουφισθοῦν οἱ προϊστάμενοι καὶ οἱ ἐφημέριοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται, πολλὲς φορὲς ἀναγκαστικά, νὰ συμβάλουν στὴν ἀντιμετώπιση τῶν παντελῶς περιττῶν, ἀντιπνευματικῶν καὶ ἀντιπαραδοσιακῶν αὐτῶν δαπανῶν, καὶ  προπαντὸς θὰ παύση ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν. 
   Ἤδη καὶ ἡ πολιτεία περικόπτει πολλὲς τέτοιες δαπάνες, καὶ ἀντὶ νὰ μᾶς παραδειγματίζουν οἱ θύραθεν, οἱ τοῦ κόσμου, ἔπρεπε ἐμεῖς νὰ προλάβουμε νὰ παραδειγματίσουμε τὸν κόσμο ὡς φῶς καὶ ἅλας τοῦ κόσμου, ὡς «πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη», βλεπόμενοι καὶ κρινόμενοι ἀπὸ τοὺς πάντες, μερικὲς φορὲς κακοβούλως.
   Φοβούμεθα ὅτι θὰ προσκρούσουμε εἰς «ὦτα μὴ ἀκουόντων», ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὸ πῶς ἀντιμετωπίσθηκε ὁ ὑπεύθυνος ἐκδόσεως τῆς ἱστορικῆς καὶ μαχητικῆς «Σπίθας» τοῦ ὑπὸ πάντων τώρα ἐπαινουμένου ἁγίου καὶ ὁμολογητοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἐπειδὴ ἐδημοσίευσε σὲ φύλλο της ἐπικριτικὸ κείμενο τῆς χλιδάτης καὶ τρυφηλῆς ζωῆς πολλῶν Ἀρχιερέων. Στὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἐπανέλθουμε στὸ ἑπόμενο φύλλο τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

πηγή : Ορθόδοξος Τύπος  τεύχος 1892 , 9 Σεπτεμβρίου 2011 σελ.2 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...