"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

   Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Μακεδονία» τῆς 29ης Ἰανουαρίου ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Μωυσῆς ἔγραψε τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον διὰ τὴν προφυλάκισιν τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐφραίμ:
  «Ἡ προφυλάκιση τοῦ Ἡγούμενου Ἐφραὶμ δημιουργεῖ σοβαρὰ καὶ μεγάλα προβλήματα καὶ ἐρωτήματα. Εἶναι ἄσχετο τ᾽ ὅτι ὑπουργοποιήθηκαν ὅλοι οἱ ὑπουργοί, ποὺ ἀναμείχθηκαν στὴν ὑπόθεση Βατοπαιδίου;
Γιατί, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴ σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἔχουμε ὑφυπουργὸ Δικαιοσύνης;
   Ὁ συγκεκριμένος ὑφυπουργὸς ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς ἱ. Μονῆς ἀρνητικά. Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι στὴ θέση αὐτή;Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραὶμ εἶναι ὁ πλέον ὑβρισθεὶς, χλευασθεὶς, εἰρωνευθείς καὶ διαπομπευθεὶς Νεοέλληνας. Γιατί; Ἀποδείχθηκε ἡ ἐνοχή του; Ὁ Ἡγούμενος κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία; Πρόκειται γιὰ τὸ πιὸ ἄθλιο ὑποκείμενο τῆς Ἑλλάδος; Ἕνας ἁγιορείτης Ἡγούμενος ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς μὲ πλούσια προσφορὰ καὶ 120 μοναχοὺς ἄξιζε αὐτῆς τῆς τύχης;
   Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ κρίνουμε καὶ νὰ κατακρίνουμε τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στὴν ἀκριβοδικία τῆς δικαιοσύνης, στὸ ὕψος καὶ τὴν ἀξιοπιστία της.Ὅμως ὁρισμένες φορὲς μᾶς λυπεῖ, μᾶς στεναχωρεῖ καὶ μᾶς προβληματίζει. Δὲν μιλοῦμε συναισθηματικά. Ἀνώτατοι δικαστικοί, ἔγκριτοι νομικοὶ μιλοῦν γιὰ “δικαστικὸ πραξικόπημα”. Γιατί νὰ προφυλακιστεῖ ὁ Ἡγούμενος; Μόνο αὐτὸς ἔφταιγε, ἂν ἔφταιγε;
  Ὁ Ἡγούμενος ἦταν κάποιος αἰσχρὸς κακοποιὸς καὶ μεγαλοαπατεώνας; Νὰ ἔλθουν νὰ τὸν συλλάβουν δεκάδες ὁπλοφόροι ἀστυνομικοί; Νὰ καταπατηθεῖ ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ νόμου ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιτρέπεται;
Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ὁ Ἡγούμενος κι ἔπρεπε ἄμεσα νὰ προφυλακισθεῖ; Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἔπρεπε νὰ γίνει κάτι τέτοιο;
Μήπως ἤθελαν νὰ καλύψουν μία τῆς προηγούμενης ἡμέρας ἀπόφαση τῆς γερμανικῆς δικαιοσύνης γιὰ πρώην ὑπουργό;
Μὲ τὴν προφυλάκιση τοῦ Ἡγούμενου ἐπῆλθε ἡ κάθαρση; Λύθηκαν τώρα ὅλα τὰ προβλήματα; Γιὰ ἄλλη ὑπόθεση κατηγοροῦνται δικαστικοί, γιατί ἔκαναν τὸν καθῆκον τους.
  Ἄρα συμβαίνει ἡ ἐπιρροὴ τῶν πολιτικῶν στοὺς δικαστικούς. Ἄλλοι θὰ εἶχαν προφυλακιστεῖ νωρίτερα. Γιατί τόσο μένος; Μήπως θεώρησαν ὁρισμένοι ἰθύνοντες πὼς θ᾽ ἀνεβάσουν τὰ χαμηλὰ ποσοστά τους μὲ τὴν προφυλάκιση αὐτή;
Πάντως κατάφεραν νὰ τὰ μειώσουν περισσότερο αὐτὰ τὰ χαμηλὰ ποσοστά. Ἄνθρωποι, ποὺ εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀρνητικὰ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως γιὰ τὸν Ἡγούμενο ἄλλαξαν γνώμη. Μήπως χρειάζεται ἀναθεώρηση;
  Ὑπῆρξε μία ἀντίδραση πολλῶν προσώπων καὶ προσωπικοτήτων.Ἀνώτατων καὶ ἀνωτέρων κληρικῶν, Ἡγουμένων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν.Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρωσίας καὶ ἄλλοι. Δὲν πρόκειται γιὰ ἄπρεπη παρέμβαση, ἀλλὰ γιὰ συγκινητικὲς φωνὲς συμπαραστάσεως καὶ δικαιολογημένης διαμαρτυρίας.
  Δύο–τρεῖς ἱεράρχες –πρόκειται, λένε, γιὰ ὑποψήφιους ἀρχιεπισκόπους– ἔκαναν ἀρνητικὲς δηλώσεις. Φυσικὰ εἶναι δικαίωμά τους. Δὲν γνωρίζω πόσο εἰλικρινεῖς, φιλάδελφες καὶ θεάρεστες εἶναι. Μήπως ὑπάρχει κάποια σκοπιμότητα; Πολλοὶ ἄνθρωποι χάρηκαν ἰδιαίτερα γιὰ τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὁμόφωνη ἐπιστολὴ συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
  Δὲν θὰ θέλαμε νὰ ἔχουμε ὑποψίες, πικροὺς λογισμοὺς καὶ ἀμφισβητήσεις. Δυστυχῶς ὅμως τὰ ὅσασυμβαίνουν τελευταῖα στὴν καψερὴ πατρίδα μας μᾶς κάνουν νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὶς ὑποψίες μας.Κατηγοροῦνται οἱ ξένοι, ποὺ κατέθεσαν διαμαρτυρίες γιὰ τὴν προφυλάκιση. Δὲν ἀκούγεται λέξη γιὰ ὅσους ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες; Γιατί; Γιατί μεροληπτοῦν τὰ μέσα ἐνημερώσεως;
   Πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραὶμ προφυλακίστηκε. Ταπεινά, καρτερικὰ καὶ ἐλπιδοφόρα παραμένει στὸ κελὶ τοῦ Κορυδαλλοῦ. Ἡ ἀδικία θὰ τοῦ γίνει δόξα. Ἂν σὲ κάτι ἔφταιξε μὲ τὸν τρόπο του ἦταν γιὰ φυλάκιση; Τότε θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι φυλακισμένοι ὅλοι οἱ Ἕλληνες γιὰ κάποια λάθη τῆς ζωῆς τους. Δὲν ἀποδείχθηκε ἐσκεμμένη ἀπάτη. Κατηγορηθήκαμε γιὰ τὴν ὑποστήριξή μας. Δὲν πειράζει. Εἶναι χαρούμενοι καὶ μὲ γαλήνιο ὕπνο ὅσοι συνήργησαν γι᾽ αὐτὴ τὴν προφυλάκιση; Καὶ μάλιστα γνωστοὶ ρασοφόροι.Εἶναι σημαντικὰ αἰσιόδοξο μήνυμα ἡ σύμπνοια τῆς πλειοψηφίας τῆς ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας. Δὲν γνωρίζω,ἂν εἶναι ἕνας ἄμεσος πόλεμος τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τῆς Ἐκ κλησίας. Ἕνας πάντως τρόπος ὕ πουλης πολεμικῆς σαφῶς εἶναι. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πανάρχαιος, δυνατὸς καὶ ἑνοποιὸς θεσμός. 
  Ὁ μοναχισμὸς ἔχει πολύτιμη προσφορὰ ἔργων ἀρετῆς, ἁγιότητος, φιλοκαλίας καὶ ἱερότητος. Τὸ Ἅγιον Ὄ ρος ὁπωσδήποτε θέλει μία ἄλλη ἀν τιμετώπιση. Εἶναι κρίμα γι᾽ αὐτὴ τὴν κατάπτωση, τὴν ἀποϊεροποίηση τῶν πάντων. Λαθεύω, ὑπερβάλλω ἢ ἀστοχῶ; Νὰ μὲ συγχωρεῖτε, ποὺ ἐπιμένω. Ἔχω μία διαίσθηση ὅτι αὐ τοί, ποὺ θέλησαν νὰ διαβάλουν τὸν Ἡγούμενο Ἐφραίμ, τοῦ ἔκαναν τὸ μεγαλύτερο καλὸ ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως. Αὐτὸ ἔχει καὶ τὴ μεγαλύτερη σημασία. Δὲν νομίζετε;»

 Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης

(ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1913  03  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...