"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΖΟΦΕΡΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
 
   ΣΤΟΥΣ πολὺ δύσκολους καιρούς μας ὁ λαὸς ὑποφέρει. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση τοῦ ἔχει ἀφαιρέσει τὶς ὅποιες δυνάμεις διέθετε. Ἡ ἀγανάκτησή του εἶναι ἔκδηλη καὶ ἡ ἀπέχθειά του πρὸς τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τὴ Χώρα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἐκδηλώνεται μὲ πολλοὺς τρόπους.Ὁ λαός μας δὲν ἔχει ποῦ νὰ ἀκουμπήσει, οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ στηρίξει σὲ κάποιον τὴν ἐλπίδα του. Ζεῖ μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι τὸ αὔριο δὲν θὰ εἶναι καλύτερο. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴ ζοφερὴ κατάσταση, ὅπου χάθηκε τὸ χαμόγελο ἀπὸ τὰ πρόσωπα, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμφανιστοῦν οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ λαό. Σὲ αὐτοὺς συγκαταλέγω καὶ τοὺς θρησκευτικούς, οἱ ὁποῖοι, δυστυχῶς, ζοῦν στὸ δικό τους κόσμο καὶ δὲν ἀνησυχοῦν πολύ. Βέβαια, ὑπάρχουν οἱ φωτεινὲς ἐξαιρέσεις, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι συνεχίζουν τὶς δραστηριότητές τους, ποὺ προφανῶς δὲν ἐνδιαφέρουν τοὺς πολλούς, γιὰ νὰ μὴ πῶ ὅτι τοὺς ἐνοχλοῦν. Ἰδιαίτερα ταλαιπωροῦνται οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ βροῦν τὸν πνευματικὸ πατέρα καὶ νὰ τοῦ ἐμπιστευθοῦν τὰ προβλήματά τους. 
  Τελικὰ διαπιστώνουν ὅτι εἶναι ἐντελῶς μόνοι! Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφτανε αὐτό, βλέπουν τοὺς οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου καὶ τῆς Ἑλλάδος νὰ συνεχίζουν τὸ ἔργο τους. Συναντῶνται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους, συμπροσεύχονται καὶ συνομιλοῦν γιὰ τὴν πορεία τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου. Εἶναι πιὰ βέβαιο ὅτι ἔχουν ἐντολὲς ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ ἀμβλύνουν τὶς δογματικὲς διαφορὲς προκειμένου νὰ γίνει τὸ ἔργο τῆς παγκόσμιας ἐξαθλίωσης εὐκολότερο. Ἀλίμονο στοὺς λαούς, ποὺ οἱ θρησκευτικοί τους ἡγέτες ἔγιναν ὄργανα τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου καὶ ἔχασαν τὸ ὁμολογιακό τους φρόνημα. Ἡ ἀνησυχία μας κορυφώνεται, ὅταν βλέπουμε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ πρωτοστατεῖ στὸν οἰκουμενισμό, λὲς καὶ δὲν ἔχει τίποτα ἄλλο  σοβαρότερο νὰ κάνει. Εἶναι ἀπογοητευτικὲς οἱ φωτογραφίες, ποὺ δημοσιεύονται.
  Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς Νέας Ὑόρκης, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2009. Ἦταν προκλητική! Τί ἔχει νὰ πεῖ ἕνας Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ ἕνα Ἀρχιρραβίνο; Ἐπίσης στὶς 27 Ὀκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε διαθρησκειακὴ συνάντηση καὶ συμπροσευχὴ στὴν Ἀσίζη, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Βατικανοῦ. Ἦταν μιὰ ὡραία θεατρικὴ παράσταση, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ἔλειπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες ὅπου ὁ Πατριάρχης συνομιλεῖ μὲ τὸ Πάπα καὶ τοὺς ἄλλους «ἀδελφούς». Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ πραγματοποιοῦνται δείχνουν ὅτι ὁ οἰκουμενισμὸς ἔχει προκαλέσει βαθύτατη διάβρωση στὶς συνειδήσεις τῶν μεγαλόσχημων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ χάσει τὴν ὀρθότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀντιδράσουμε στὰ οἰκουμενιστικὰ σχέδια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε προσήλωση στὴν παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
 
(ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1923 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...