"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Ἀποκαλεῖ «δερβίσηδες» τοὺς ὑπερμάχους τῶν Ἱερῶν Κανόνων : Προκλητικός ο σύμβουλος του Φαναρίου, Αντιμετωπίζει τους Μονοφυσίτας ως μη αιρετικους χριστιανούς

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

   Ὁ γνωστὸς σύμβουλος τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὴν Ἑλλάδα κ. Ἀριστείδης Πανώτης, ὑπέρμαχος τῶν προσπαθειῶν τοῦ Φαναρίου διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν Παπικῶν, κατεχώρησεν ἄρθρον εἰς ἐκκλησιαστικὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων, μὲ τὸ ὁποῖ ον ἐξυμνεῖ τὴν προσωπικότητα τοῦ θανόντος Πατριάρχου τῶν μονοφυσιτῶν τῆς Αἰγύπτου, τὸν ὁποῖ ον ἀντιμετωπίζει ὡς κανονικὸν ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας. Παραλλήλως ἐπιτίθεται εἰς ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὴν Οἰκουμενιστικὴν πορείαν τοῦ Φαναρίου καὶ πολλῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὁμιλεῖ διὰ «κάποιους ἀγέννητους καὶ ἀδιάβαστους δερβίσηδες τοῦ ἐγχώριου φονταμενταλισμοῦ»).
   Ὁ κ. Πανώτης ἂν καὶ κατηρτισμένος θεολογικῶς καταφεύγει εἰς ὕβρεις, εἰρωνείας καὶ χλευαστικὰ σχόλια ἐναντίον ὅσων ζητοῦν τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τιμοῦν τοὺς ἀντιπαπικοὺς καὶ ἀντιαιρετικοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὑπερασπίζονται τὴν πίστιν διακηρύσσοντες ὅτι οἱ «Σουλτάνοι» τοῦ Φαναρίου καὶ τὸ «ἀσκέρι» τῶν συμ βούλων του δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐξισώνουν τὴν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μὲ τὴν πλά νην καὶ τὸ σκότος, διακηρύσσοντες ὅτι ὅλαι αἱ «Ἐκκλησίαι» σώζουν καὶ εἶναι «ἀδελφαί». Εἰς αὐτὸ τὸ ἄρθρον τοῦ κ. Πανώτη ἔδ ωσεν ἀπάντησιν ὁ κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης. Τὸ ἄρθρον του αὐτὸ ἀνηρτήθη εἰς τὸ ἱστολόγιον «Ἀναβάσεις». Τὸ ἄρθρον Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ ἄρθρου ἀπάντησις εἰς τὸν κ. Πανώτην ἔχει ὡς ἀκολούθως:
   «Τὶς τελευταῖες μέρες, παρατηροῦμε μὲ λύπη τὴ συσπείρωση ὅλων τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων καὶ θεολόγων, οἱ ὁποῖοι ἐξαπολύουν ὕβρεις καὶ ἀπειλὲς κατὰ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ παραμένουν πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ πολυδιαφημισμένη “ἀγάπη” τῶν κακοδόξων οἰκουμενιστῶν ξεσκεπάζεται, ἀποκαλύπτοντας πλήρως τὸ θανατηφόρο μῖσος, ποὺ κρύβουν στὶς ψυχές τους κατὰ τῶν διαφωνούντων μὲ τὴν παναίρεσή τους. Μεταξὺ ἄλλων, διαβάσαμε σὲ νεο εποχήτικο πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, ἕνα ἄρθρο τοῦ ἀδιαμφισβήτητου κύρους καὶ μόρφωσης θεολόγου–ἱστορικοῦ κ. Πανώτη, ποὺ ἐξέφρασε κάποιες σκέψεις γιὰ τὸν προσφάτως θανόντα πατριάρχη τῶν μονοφυσιτῶν Αἰγυπτίων. Ἀρχικὰ δὲν διαφωνοῦμε μὲ αὐτὴν τὴν πράξη. Οὔτε ἀμφισβητοῦμε τὴν προσωπικότητα τοῦ Σενούντα Γ΄. 
   Διαβάζοντας ὅμως τὸ κείμενο, παρατηροῦμε μία ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία τοῦ συγγραφέα, ποὺ ἐκφράζεται μὲ φράσεις ὅπως: “κάποιοι "δερβίσηδες" τοῦ ἐγχώριου "Φονταμενταλισμοῦ", "Καὶ αὐτὰ συμβαίνουν, ὅταν κάποιοι ἀγέννητοι καὶ ἀδιάβαστοι μυκτηρίζουν τοὺς πάντες περιφρονοῦντες τὸ ψαλμικὸ ὅτι: ῾ἐξολοθρεύσει Κύριος γλῶσσαν μεγαλορρήμονα᾽". (ια΄ 4.)”. Ποιὸς εἶναι ὁ μεγαλορρήμονας διαβασμένε κ. Πανώτη; Πῶς ἐσεῖς, ὡς οἰκουμενιστές, ποὺ διαλαλεῖτε ὅτι ἀγαπᾶτε τοὺς πάντες ἐκφράζεστε τόσο ἀπαξιωτικὰ γιὰ τοὺς ἀδελφούς σας; Πῶς πέφτετε σὲ τέτοιο ἀντιεκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο; Τὸ πιὸ λυπηρὸ ὅμως εἶναι ὅτι ὁ οἰκουμενιστὴς θεολόγος ἀναφέρεται στὸν κατὰ τὰ ἄλλα σεβαστὸ Σενούντα σὰν νὰ εἶναι κανονικὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας. 
   Ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: “Διαπίστωνα ὅτι ὁ νέος Προκαθήμενος ἐνεργοῦσε μὲ τὴν βιωματικὴ ἀποστολικότητα τῶν προκατόχων του κατὰ τὸ ἀρχαῖο προνόμιο τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Πάπα, μὲ τὸ ὁποῖο τιμώνταν καὶ ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, ὡς ἡ ὁρατὴ ὕπατη κεφαλὴ τῆς τοπικῆς ἱεραρχίας του”. Μέγιστη προσβολὴ κατὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας! Ἐφόσον ὁ Σενούντας εἶχε τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή, ὁ δικός μας πατριάρχης περισσεύει… Δὲν παραλείπει βέβαια νὰ κάνει τὴν ἀναφορά του στὸν μέντορα καὶ ὁδηγὸ τῆς οἰκουμενικῆς παναίρεσης, ἐκπεσόντα πάπα Ρώμης…Ὤ, τῆς παποφιλίας! 
   Δὲν μπαίνω σὲ περισσότερες λεπτομέρειες. Ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, πιὸ καταρτισμένοι ὀρθόδοξοι, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναδείξουν περισσότερες ἀστοχίες στὸ γεμάτο ἀλαζονεία καὶ μῖσος ἄρθρο τοῦ πολὺ κ. Πανώτη. Ξεκίνησε νὰ γράψει ἕνα ἐπικήδειο καὶ κατέληξε νὰ ὑβρίζει καὶ νὰ εἰρωνεύεται ὅσους ἀκολουθοῦν τὴ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν συγχρόνων Γερόντων, ποὺ ὡς συνεχιστὲς τῆς πατερικῆς θεολογίας κατακεραύνωναν τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Συμβουλεύουμε τὸν κ. Πανώτη νὰ ἀρκεσθεῖ στὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ὁποία πρόσφατα τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη. Ἡ “ἀγάπη” τῶν οἰκουμενιστῶν σταματάει ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ Ὀρθοδοξία».

ΥΓ: Θὰ γνωρίζει ὁ κ. Πανώτης ὅτι πολλὲς φορὲς στὴ δισχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, φάνηκε νὰ ἐπικρατοῦν αἱρετικὲς θέσεις κυρίως λόγῳ τῆς πλειοψηφίας τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων. Ἀρκοῦσε μόνο ΕΝΑ “ἀρρωστημένο μυαλὸ” (κατὰ δήλωση τοῦ Μύρων Χρυσοστόμου), ποὺ μὲ τὴ θεία φώτιση κράτησε τὴν Ὀρθοδοξία. (βλ. Ἅγιοι Ἀθανάσιος, Μάξιμος Ὁμολογητής, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Μᾶρκος Εὐγενικός). Κι ἐνῶ οἱ ὑψηλῆς μορφώσεως αἱρετικοὶ (βλ. Ἄρειος, Νεστόριος, Βαρλαὰμ κ.λπ.) φάνηκε πρὸς στιγμὴ νὰ κερδίζουν, λογάριασαν χωρὶς τὸν Ξενοδόχο… καὶ τώρα ἀναθεματίζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἴτε τὸ θέλουν κάποιοι εἴτε ὄχι. Μὴ ξεχνᾶτε ἀγαπητοὶ οἰκουμενιστὲς ὅτι ὑπάρχει καὶ ὁ Θεός. Αὐτός, ἀκόμα καὶ ἂν ἐπιτρέπει πρὸς στιγμὴν τοὺς διωγμοὺς τῶν Ὀρθοδόξων (καθὼς μᾶς ἀπειλεῖτε), στὸ τέλος ἀναδεικνύει πανηγυρικὰ τὴν Ἀλήθεια. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ ἔχουν κερδίσει ἐπάξια μία θέση στὰ ἀναθέματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Χαράλαμπος Ἄνδραλης»

Ορθόδοξος Τύπος (ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1924  27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...