"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Επίδειξις δυνάμεως υπό της μασωνίας εις βάρος της ορθοδόξου εκκλησίας

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
 
Εἰς σκόπιμον «λήθαργον» ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ἔντονοι προβληματισμοί ἀπό τήν ἀφωνίαν της. Τό ἱστορικόν της χρέος μέ ἀφορμήν τήν προπαγανδιστικήν ὁμιλίανἀρχιμασώνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κερκύρας

   ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ εὑρίσκεται ὑπό κατάρρευσιν.Πολιτικαί ἡγεσίαι, αἱ ὁποῖαι δέν πιστεύουν εἰς ἰδανικά, ἀξίας, εἰς θεσμούς καί εἰς τόν Θεόν ἰσοπέδωσαν τά πάντα καί ἐχρεωκόπησαν τό Κράτος. Αἱ ἡγεσίαι αὐταί ὑπηρέτησαν τά συμφέροντα ξένων χωρῶν. Συμμετεῖχον εἰς συνωμοτικάς διά τά ἐθνικά θέματα καί τήν πορείαν τῆς Χώρας λέσχας. Αἱ ἡγεσίαι αὐταί συνεπορεύθησαν μέ ἐχθρικάς πρός τό δαιμόνιον καί τάς ἀξίας τῆς φυλῆς δυνάμεις. Ἐκινήθησαν ἐπί μίαν τριακονταετίαν ἐναντίον θεσμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ταυτισμένοι μέ τήν πορείαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διέλυσαν καί κατέστρεψαν ὅτι ἐδημιούργησαν οἱ «Πατεράδες καί οἱ Παπποῦδες μας» μέ κόπον, ἱδρῶτα καί αἷμα. Ἐσυκοφάντησαν τό τρίφωτον ἀστέρι τῆς ἀρχαιότητος: Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια. 
   Ἐψήφισαν νόμους μέ τούς ὁποίους: κατεδίωξαν τήν ἐπιχειρηματικότητα, ἐδίωξαν ἀπό τήν Χώραν τάς ἐπιχειρήσεις, διέλυσαν τήν πολεμικήν βιομηχανίαν, κατέστησαν τά Ναυπηγεῖα διακοσμητικά, κατέστρεψαν τήν ἀγροτικήν οἰκονομίαν ἄνευ τῆς ὁποίας δέν δύναται νά ὑπάρξη ἀνάπτυξις τῆς οἰκονομίας, παρέδωσαν τούς θεσμούς τοῦ πολιτεύματος εἰς τά λεγόμενα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Προσάρμοσαν τούς θεσμούς καί τούς νόμους εἰς τά μέτρα των καί εἰς τά συμφέροντα, τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν, ἀφελλήνισαν τήν παιδείαν, ἠδιαφόρησαν διά τό δημογραφικόν πρόβλημα, ἐψήφισαν νόμους διαλυτικούς διά τόν θεσμόν τῆς οἰκογενείας, νομιμοποίησαν τάς ἐκτρώσεις μέ ἀποτέλεσμα νά δολοφονοῦνται ἐτησίως τριακόσιες χιλιάδες ἀγέννητα παιδιά, τά ὁποῖα ἀντικαθίστανται εἰς τήν Ἑλλάδα ἀπό τά παιδιά τῶν Ἀσιατῶν, τῶν Ἀφρικανῶν καί ἄλλων πολιτῶν, οἱ ὁποῖο εἰσέρχονται παρανόμως εἰς τήν Ἐλλάδα, ἐψήφισαν πληθώραν ἀντιεκκλησιαστικῶν νόμων εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Κράτους, τό ὁποῖον ἐλεηλάτησαν μέ τήν πολιτικήν των. 
   Διέλυσαν καί παρέδωσαν τά κλειδιά τοῦ Κράτους εἰς τούς δανειστάς του, ἔβαλον συστηματικῶς ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων ἀμφισβητοῦντες τήν προσφοράν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό Γένος. Συστηματικῶς ἐκτύπησαν τόν θεσμόν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, διέλυσαν τά Σώματα Ἀσφαλείας καί ἐπέτρεψαν εἰς τάς δυνάμεις τοῦ ἐγκλήματος νά ἁλωνίζουν, νά ἐξευτελίζουν καί νά ἀτιμάζουν οἰκογενείας καί ἡλικιωμένους. Ἐδίδαξαν τήν ἀναρχίαν καί τήν ἀσέβειαν ἐξισώνοντες τόν υἱόν μέ τόν πατέρα, τήν θυγατέρα μέ τήν μητέρα. Ἐστράφησαν ἐναντίον τῶν ἡρώων, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος «βαπτίζοντες» τά ἱερά πρόσωπα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ὡς Μασώνους. 
   Ἐδίδαξαν ὅτι εἰς τήν σύγχρονον ζωήν δέν ἔχουν οὐδεμίαν ἀξίαν αἱ ἀξίαι τῆς ἐργασίας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐντιμότητος, ἀντικατέστησαν τάς ἀξίας καί τάς ἀρετάς τῶν Ἑλλήνων μέ τήν κλεπτοκρατίαν, τήν παράνομον ἀπόκτησιν χρημάτων, τόν εὔκολον πλοῦτον. Ἤνοιξαν τά σύνορα καί ἐπέτρεψαν νά εἰσέλθουν εἰς τήν Χώραν παρανόμως οἰκογενειάρχαι, βαρυποινῖται καί πράκτορες ἀπό τήν ἀλλοδαπήν, ἐπέτρεψαν εἰς τά κυκλώματα τῆς σωματοεμπορίας νά μεταβάλουν τήν Ἑλλάδα εἰς ἕνα ἀπέραντον «πορνεῖον», ἐπιβεβαιώνοντες, ἠθελημένως ἤ ἀθελήτως, τόν μακαρίτη Γεώργιον Παπανδρέου (τόν «Γέρον τῆς Δημοκρατίας»), ὁ ὁποῖος ἔλεγεν ὅτι τό Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον εἶναι «πορνεῖον».
Μέ πληθώραν κινήσεων προσπαθοῦν νά πείσουν τόν λαόν ὅτι εἶναι ἀπάτριδες, ἀφοῦ τά ἐθνικά θέματα ὡς εἶναι τό Κυπριακόν, τό Αἰγαῖον, ἡ Θράκη ἔχουν ἀνακαλύψει τό δόγμα τῆς συγκατοικήσεως, τῆς συνδιοικήσεως, τῆς συνδιαχειρίσεως, τῆς συνεκμεταλλεύσεως. 
   Τό κυριώτερον ὅμως: ἐπέτρεψαν τήν διάβρωσιν τοῦ Κράτους ἀπό τάς αἱρέσεις καί τήν Μασωνίαν. Ἡ τελευταία φαίνεται πώς ἔχει διεισδύσει εἰς βάθος εἰς τόν κρατικόν μηχανισμόν, ἀφοῦ ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπιβάλη τάς ἐπιθυμίας της καί νά λαμβάνη ἄδειαν διά τήν πραγματοποίησιν συναυλίας εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν εἰς τήν Κέρκυραν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὁ ἀρχιμασῶνος τῆς περιοχῆς προέβη εἰς προπαγανδιστικήν ὁμιλίαν. Εἰς τόν Ἱ. Ναόν εἰς τόν ὁποῖον ἔχουν τελεσθῆ θεῖαι Λειτουργίαι καί εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν ὑπάρχουν τά Ἱερά Λείψανα Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπραγματοποιήθη ὁμιλία τοῦ ἀρχιμασώνου τῆς νήσου. Αἰφνιδιάσθησαν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς Κερκύρας, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ὅλους τούς Μασώνους τῆς περιοχῆς. Δέν ἀνέμενον ὅμως μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν. Δι᾽ αὐτό «κακολογοῦν» τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην τῆς Κερκύρας. Ἀναρωτοῦνται: «Μά κανείς δέν ἀντελήφθη τίποτε, διά νά ἀντιδράση; 
   Ὁ ἱερός κλῆρος τῆς πόλεως τῆς Κερκύρας δέν κυκλοφορεῖ εἰς τούς δρόμους, δέν ἐνημερώνεται, δέν ἐξεγείρεται;». Ἤ μήπως ἐξ εὐγενείας πρός τά πρόσωπα, ἐπειδή εἶναι τοπική κοινωνία, δέν προεβλήθησαν ἀντιστάσεις; Ἡ Μασωνία μέ τήν συναυλίαν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κερκύρας καί τήν προπαγανδιστικήν ὁμιλίαν τοῦ ἀρχιμασώνου ἐντός αὐτοῦ προέβη εἰς ἐπίδειξιν δυνάμεως. Προέβαλε τό μήνυμα ὅτι δέν ἁλωνίζει μόνον εἰς τό Κράτος, ἀλλά καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ ὑπόθεσις ἔπρεπε νά εἶχε προκαλέσει τήν δυναμικήν ἀντίδρασιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Δέν τό ἔπραξε, Ἀπέφυγε νά καταδικάση τήν ἐνέργειαν, ἀλλά καί τήν Μασωνίαν. Ἐφοβήθη τήν Μασωνίαν καί δέν ἀντέδρασεν ἤ διεβρώθη ὑπό τῆς Μασωνίας καί μέλη τῆς Ἱεραρχίας ρίπτουν εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων παλαιοτέρας ἀποφάσεις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας συμφώνως πρός τάς ὁποίας ἡ ἰδιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Μασώνου; Συμμετεῖχον εἰς τήν Μασωνίαν Ἀρχιερεῖς ὡς ὑποστηρίζει ἡ προπαγάνδα τῶν Μασώνων; Ἄν ὄχι ὀφείλει νά συνέλθη ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας καί:

1ον) Νά ἐπαναβεβαιώση ὅτι ἰσχύουν ὅλαι αἱ παλαιότεραι ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ Μασωνία ὑπηρετεῖ ἑωσφορικά τάγματα καί ὅτι εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Ἑωσφόρου.
2ον) Νά καταδικάση τήν Μασωνίαν καί νά διακηρύξη ὅτι οὐδέν μέλος της εἶναι μέλος τῆς Μασωνίας ἤ συμμετέχει εἰς τάς λευκάς ἑορτάς τῆς Μασωνίας (διότι πολλοί Ἱεράρχαι συμμετέχουν εἰς τάς ἐκδηλώσεις, πού ὀργανώνουν τά παρακλάδια τῆς Μασωνίας ὡς εἶναι οἱ Ρόταρυ κ.λπ).
3ον) Νά ζητήση τήν διάλυσιν τῶν Μασωνικῶν Στοῶν ὡς ἔπραξε πρό μηνῶν ἀπό τόν πρώην Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Δυστυχῶς δέν εἶχεν οὐδεμίαν ἐπίσημον συμπαράστασιν ὑπό τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.
4ον) Νά ζητήση ἀπό τούς πολιτικούς, διαμορφώνουσα τό κατάλληλον κλῖμα, νά ἀποκηρύξουν δημοσίως τήν Μασωνίαν καί ὅποιος δέν τό πράξει νά μή γίνεται ἀποδεκτός εἰς τούς Ἱερούς Ναούς. 
  
   Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀντιδράση, διότι ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ πιστοῦ λαοῦ πρός ὡρισμένα πρόσωπα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἔχει κλονισθῆ ἐξ αἰτίας τῶν ὑπηρεσιῶν, τάς ὁποίας προσφέρουν εἰς τήν οἰκουμενιστικήν κίνησιν, εἰς τούς Παπικούς καί εἰς τάς προσπαθείας τῆς Νέας Ἐποχῆς διά τήν δημιουργίαν μίας νέας θρησκείας, τῆς Πανθρησκείας. Ἀναμένομεν τήν ἀντίδρασίν της διά τήν Μασωνίαν. Ἄλλως ἡ καχυποψία θά γίνη σαρωτική διά ὅλους τούς Ἱεράρχας. Καί κάθε «περίεργη» πρότασίς των θά ἀποδίδεται εἰς τήν Μασωνίαν. Ἤδη τό φαινόμενον αὐτό παρουσιάσθη εἰς τήν πρόσφατον συνεδρίασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ ἀφορμήν τήν ἐκδήλωσιν τῆς Μασωνίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Κέρκυραν. Δύο Ἱεράρχαι, ὡς ἀπεκάλυψεν «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», ἀντήλλαξαν βαρυτάτους χαρακτηρισμούς ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου, λέγων ὁ παλαιότερος εἰς τήν Ἀρχιερωσύνην πρός τόν νεώτερον ὅτι εἶναι Μασῶνος, μέ ἀποτέλεσματήν δημιουργίαν μεγάλης ἐντάσεως. Ὅταν ἡ καχυποψία εἶναι ἐμφανής μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας καί ἔχομεν καί «ἐπεισόδια» εἰς τήν Σύνοδον (ὡς ἀνέγραψεν ἡ ἐφημερίς) τότε ὁ πιστός λαός τί θά εἴπη καί τί θά κάνη;

Γ.ΖΕΡΒΟΣ
 (Ορθοδοξος Τύπος Αριθμός Φύλλου  1928  , 25 Μαΐου 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...