"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου – Η παραβολή των ταλάντων

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF


Το Ευαγγελιο Της Κυριακής
Κατά Ματθ.  (κε' 14 - 30 ) 

14  σπερ γρ νθρωπος ποδημν κάλεσε τος δίους δούλους κα παρέδωκεν ατος τ πάρχοντα ατο, 15 κα μν δωκε πέντε τάλαντα, δ δύο, δ ν, κάστ κατ τν δίαν δύναμιν, κα πεδήμησεν εθέως. 16 πορευθες δ τ πέντε τάλαντα λαβν εργάσατο ν ατος κα ποίησεν λλα πέντε τάλαντα· 17 σαύτως κα τ δύο κέρδησε κα ατς λλα δύο. 18  δ τ ν λαβν πελθν ρυξεν ν τ γ κα πέκρυψε τ ργύριον το κυρίου ατο. 19 μετ δ χρόνον πολν ρχεται κύριος τν δούλων κείνων κα συναίρει μετ’ ατν λόγον. 20 κα προσελθν τ πέντε τάλαντα λαβν προσήνεγκεν λλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· δε λλα πέντε τάλαντα κέρδησα π’ ατος. 21 φη ατ κύριος ατο· ε, δολε γαθ κα πιστέ! π λίγα ς πιστός, π πολλν σε καταστήσω· εσελθε ες τν χαρν το κυρίου σου. 22 προσελθν δ κα τ δύο τάλαντα λαβν επε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· δε λλα δύο τάλαντα κέρδησα π’ ατος. 23 φη ατ κύριος ατο· ε, δολε γαθ κα πιστέ! π λίγα ς πιστός, π πολλν σε καταστήσω· εσελθε ες τν χαρν το κυρίου σου. 24 προσελθν δ κα τ ν τάλαντον εληφς επε· κύριε, γνων σε τι σκληρς ε νθρωπος, θερίζων που οκ σπειρας κα συνάγων θεν ο διεσκόρπισας· 25 κα φοβηθες πελθν κρυψα τ τάλαντόν σου ν τ γ· δε χεις τ σόν. 26 ποκριθες δ κύριος ατο επεν ατ· πονηρ δολε κα κνηρέ! δεις τι θερίζω που οκ σπειρα κα συνάγω θεν ο διεσκόρπισα! 27 δει ον σε βαλεν τ ργύριόν μου τος τραπεζίταις, κα λθν γ κομισάμην ν τ μν σν τόκ. 28 ρατε ον π’ ατο τ τάλαντον κα δότε τ χοντι τ δέκα τάλαντα· 29 τ γρ χοντι παντ δοθήσεται κα περισσευθήσεται· π δ το μ χοντος κα χει ρθήσεται π’ ατο. 30κα τν χρεον δολον κβάλετε ες τ σκότος τ ξώτερον· κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δόντων


Μετάφραση
Κατά Ματθ.  (κε' 14 - 30 )
  
14 Διότι η βασιλεία των ουρανών και η δευτέρα παρουσία του υιού του ανθρώπου ομοιάζει προς ένα άνθρωπον, ο οποίος, προκειμένου να ταξιδεύση, εκάλεσε τους δούλους του και παρέδωκε εις αυτούς όλα τα υπάρχοντά του, επί αποδώσει λογαριασμού. 15 Και εις μεν τον ένα έδωκε πέντε τάλαντα, στον άλλον δύο, στον τρίτον ένα, σύμφωνα με την ικανότητά που είχε ο καθένας. Και αμέσως εταξίδευσε εις μακρυνήν χώραν. 16 Εκείνος που επήρε τα πέντε τάλαντα, επήγε ειργάσθη με αυτά και εκέρδησε άλλα πέντε τάλαντα. 17 Το ίδιο και εκείνος που είχε τα δύο, εκέρδησε άλλα δύο. 18 Εκείνος όμως που επήρε το ένα τάλαντον, επήγε, έσκαψε εις την γην και έκρυψε εκεί τα χρήματα του κυρίου του. (Δεν ήτο κλέπτης και καταχραστής, αλλά αμελής και πονηρός. Δεν κατησώτευσε το τάλαντον, αλλά το αφήκε αχρησιμοποίητον, πράγμα που φανερώνει ασέβειαν και απείθειαν προς τον κύριόν του). 19 Υστερα από πολύν χρόνον, ήλθε ο κύριος εκείνων των δούλων και εζήτησε από αυτούς λογαριασμόν. 20 Και προσελθών εκείνος ο οποίος είχε πάρει τα πέντε τάλαντα επρόσφερε και άλλα πέντε τάλαντα λέγων· “Κυριε, πέντε τάλαντα μου παρέδωκες. Ιδού άλλα πέντε τάλαντα εκέρδησα με αυτά”. 21 Τοτε είπε ο κύριος αυτού· “Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ! Εις ολίγα υπήρξες πιστός, εις πολλά θα σε εγκαταστήσω. Είσελθε δια να λάβης μέρος εις την χαράν του Κυρίου σου”. 22 Προσελθών δε και εκείνος, που είχε λάβει τα δύο τάλαντα, είπε· “Κυριε, δύο τάλαντα μου παρέδωκες· ιδού άλλα δύο εκέρδησα επάνω εις αυτά”. 23 Είπε δε προς αυτόν ο Κυριος του· “Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ! Εις ολίγα υπήρξες πιστός, εις πολλά θα σε εγκαταστήσω. Ελα και συ μέσα, δια να απολαύσης την χαρά του Κυρίου σου”. 24 Προσήλθε δε και εκείνος, που είχε λάβει το ένα τάλαντο, και είπε· “Κυριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, που θερίζεις εκεί όπου δεν έσπειρες και μαζεύεις από εκεί όπου δεν εσκόρπισες. 25 Και επειδή εφοβήθηκα, επήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου μέσα εις την γην. Ιδού έχεις αυτό που σου ανήκει”. 26 Αποκριθείς δε ο Κυριος αυτού του είπε· “δούλε πονηρέ και οκνηρέ! Εγνώριζες ότι εγώ θερίζω εκεί όπου δεν έσπειρα και μαζεύω από εκεί όπου δεν εσκόρπισα. 27 Επρεπε λοιπόν συ να καταθέσης τα χρήματά μου στους τραπεζίτας και όταν εγώ θα ερχόμουν, θα έπαιρνα με τον τόκο του αυτό που είναι ιδικόν μου. 28 Παρτε, λοιπόν, από αυτόν το τάλαντον και δώστε το εις εκείνον, που έχει τα δέκα τάλαντα. 29 Διότι εις εκείνον ο οποίος με την εργασίαν και την τιμιότητά του έχει αυξήσει αυτό που του εδόθη, θα του δοθούν και άλλα πολλά με το παραπάνω. Από εκείνον δε που του εδόθησαν μεν χαρίσματα, αλλά δεν τα εκαλλιέργησε, θα του αφαιρεθή, και αυτό που του εδόθη. 30 Και τον άχρηστον αυτόν πονηρόν δούλον βγάλτε τον από εδώ και ρίξτε τον στο πυκνό σκοτάδι της κολάσεως· εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων”. 

πηγή : http://www.saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...