"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Ὀρθόδοξος θεώρησις τῆς Γιόγκα εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σερρῶν - Ορθόδοξος Τύπος

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Ἀντιαιρετικὴν ἡμερίδα διὰ τὴν Γιόγκα διωργάνωσε ἡ Ἱ. Μ. Σερρῶν. Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως διὰ τὴν κινητοποίησιν πολλῶν Ἱ. Μητροπόλεων εἰς τὴν διοργάνωσιν ἀντιαιρετικῶν συνάξεων μετὰ τὰ πρὸ ἑξαμήνου δημοσιεύματα τοῦ Ο.Τ., τὰ ὁποῖα ἐνετόπιζαν τὴν ἐξάπλωσιν τῶν αἱρετικῶν παραφυάδων καὶ παρώτρυναν τὰς Ἱ. Μητροπόλεις εἰς κινητοποίησιν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Σερραϊκὸν Θάρρος» τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2015:
 «Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Σερρῶν καὶ Νιγρίτης, µὲ τὴν εὐλογία καὶ προτροπὴ τοῦ Σεβασµιώτατου Μητροπολίτου κ. Θεολόγου, µὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων, διοργάνωσε καὶ πρα γµατοποίησε τὴν ∆ευτέρα 19 Ὀκτωβρίου 2015 καὶ ὥρα 7 µ.µ. στὴν αἴθουσα τοῦ «Παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν», ἀντιαιρετικὴ ἐκδήλωση µὲ θέµα: «Ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς Γιόγκα καὶ τοῦ ∆ιαλογισµοῦ», στὴν ὁποία µετεῖχαν δύο διακεκριµένοι ἐπὶ θεµάτων αἱρέσεων ὁµιλητές, προσκεκληµένοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν κληρικοὶ καὶ πλῆθος λαοῦ τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τοὺς δύο ὁµιλητὲς παρουσίασε στὸ κοινὸ ὁ Πρωτοπρ. π. Κων/voς Μαλάκος, ἐντεταλµένος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν ἐπὶ τῶν αἱρέσεων. Τὸ θέµα ἀναπτύ χθηκε διεξοδικὰ ἀπὸ τοὺς δύο ἐκλεκτοὺς ὁµιλητὲς σὲ δύο εἰσηγήσεις. Ὁ Πανοσ. Ἀρχιµανδρίτης π. Μελέτιος Στάθης, συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῶν αἱρέσεων, ἀνέπτυξε εἰσήγηση µὲ θέµα: «Γιόγκα καὶ ∆ιαλογισµός. Νεοεποχίτικες θρησκευτικὲς πρακτικέςK Ὁ Πανοσ. Ἀρχιµανδρίτης π. Θεόφιλος Λεµοντζῆς, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ.Μ. Βεροίας καὶ ∆ρ. θεολογίας, ἀνέπτυξε εἰσήγηση µὲ θέµα: «Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν γυµναστικὴ Γιόγκα;».
 Στὴν ὡς ἄνω ἀντιαιρετικὴ ἑσπερίδα καὶ µετὰ ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτηση τονίσθηκαν τὰ ἀκόλουθα ἀναφορικὰ µὲ τὴν πρακτικὴ τῆς Γιόγκα καὶ τοῦ ∆ιαλογισµοῦ ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου: 1. Ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεµελιῶδες κεφάλαιο τῆς Θρησκείας τοῦ Ἰνδουισµοῦ. 2. Ἡ Γιόγκα καὶ ὁ ∆ιαλογισµὸς ἐντάσσονται στὸ λεγόµενο κίνηµα τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 3. Ἔχει ποικιλοµορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρµογῶν καὶ τάσεων. 4. ∆ὲν ἀποτελεῖ «εἶδος γυµναστικῆς». 5. Ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυµβίβαστη µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη καὶ δὲν ἔχει καµία θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν. 6. Ἡ Γιόγκα ὡς φιλοσοφία προβάλλει τὸ ἄτοµο καὶ ὑποβιβάζει τὸ πρόσωπο. Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, τὴν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος λαοῦ, ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης εὐχαρίστησε τοὺς δύο ἐκλεκτοὺς ὁµιλητὲς γιὰ τὴν σφαιρικὴ καὶ τεκµηριωµένη παρουσίαση τῶν θεµάτων τους. Ἡ Ἐκκλησία τόνισε ὁ Σεβ., ἐνηµερώνει µὲ λόγο ὑπεύθυνο καὶ τεκµηριωµένο τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ξένες πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωὴ πρακτικὲς ποὺ κάτω ἀπὸ µία ἑλκυστικὴ ἐπιφάνεια ὑποκρύπτουν ἀλλότριους σκοπούς».

Ορθόδοξος Τύπος, Αριθ Φύλλου 2090, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...