"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός.Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν στό «Ποτάμι» γιά τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν.

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF
  
  Ἐπληροφορήθημεν, τυχαῖα, διότι εἴχαμε πολύ σοβαρότερες ἐνασχολήσεις καί ἐνημερώθημεν περί τῶν δηλώσεων καί τῶν ἀναφορῶν στό πρόσωπό μας, ἀπό τό «Ποτάμι», σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς συζητήσεως γιά τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα.

   Συγκεκριμένα, μεταξύ τῶν ἂλλων, ἀναφέρει τό «Ποτάμι» στήν ἀνακοίνωσή του. «…Ἡ ἀπόφαση τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτη νά καλέσῃ τούς κατοίκους τῆς Πάτρας σέ συγκέντρωση ἐναντίον τοῦ ἀποτεφρωτηρίου μᾶς θυμίζει ἂλλες, σκοτεινές ἐποχές».

   Συνιστῶμεν ἐν ἀγάπῃ, στόν Πρόεδρο τοῦ κινήματος καί τούς Συνεργάτας του, νά διαβάζουν σωστά τά κείμενα καί νά πληροφοροῦνται ὑπεύθυνα περί τῶν γεγονότων. Εἰδ’ ἄλλως θά μιλοῦν ἀνεδαφικά καί θά ἐκτίθενται, ἀφοῦ οἱ δηλώσεις τους εἴτε προφορικές, εἴτε γραπτές, ὅπως περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, οὐδεμίαν σχέση θά ἒχουν μέ τήν πραγματικότητα καί δέν θά ἀντέχουν στό διάλογο καί στήν κριτική.

  Καί κάτι ἄλλο. Τίς σκοτεινές ἐποχές δέν τίς θυμίζει οὔτε τίς ὑπηρετεῖ ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν καί ἡ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά ὅσοι δέν ἀναγνωρίζουν τό δημοκρατικό δικαίωμα στόν Μητροπολίτη καί σέ ὅποιον ἄλλο πολίτη, νά ἐκφράζῃ τίς θέσεις του καί τίς ἀπόψεις του γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν στήν πρόοδο καί στό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς Πατρίδος μας.

    Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ διά φωτισμόν νοός καί σύνεσιν ἐν πᾶσι.

  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...